2017. október 27., péntek

A KÖNYVTÁR MINT TARTALOMSZOLGÁLTATÓ - BESZÁMOLÓ A ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVTÁROSOK XII. VÁNDORGYŰLÉSÉRŐLRomániai magyar könyvtárosok XII. vándorgyűlését és szakmai konferenciáját 2017 október 19-20. között szervezték meg Parajdon a VIII. Székelyföld Napokrendezvényeinek sorában. A hazai magyar könyvtári szakma legnagyobb hagyományos rendezvénye a vándorgyűlés, amelyet érdekképviseleti szervezetünk, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE)  szervez. A Kájoni János Megyei Könyvtár társszervezőként csatlakozott idén is az egyesülethez .
A szakmai konferencia idén a könyvtár tartalomszolgáltató szerepére helyezte a hangsúlyt. Amint köszöntőbeszédében a RMKE elnöke, Kopacz Katalin-Mária kifejtette, a konferencia céljai közé tartozik a romániai magyar könyvtárak szerepének vizsgálata a kulturális és közösségi digitális tartalmak szolgáltatása, széleskörű elérhetővé tétele terén. A mintegy hatvan résztvevő jelenlétében zajló kétnapos szakmai találkozót a Bethlen Gábor Alap, Hargita Megye Tanácsa, valamint a szegedi alapítású Monguz Kft. Támogatta. Részletes beszámoló: 
A romániai magyar vonatkozúsú gyűjteményekkel rendelkező nagyobb könyvtárak, megyei-, városi-, egyetemi könyvtárak munkatársai mellett a vándorgyűlésen jelen voltak kisebb települések és iskolai könyvtárak képviselői is, többségük Hargita, Maros és Kovászna megyéből érkezett. Magyarországi meghívottként az idei vándorgyűlésen az Országgyűlési Könyvtár küldöttsége vett részt, valamint a Monguz KFT, nemzetközi igazgatója.
A konferencia mukálatait október 19-én délután Parajd község polgármesterének köszöntője nyitotta meg. Kiss Jenő, a Bod Péter Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatója, az egyesület tiszteletbeli elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: egy szervezet részeiként, a romániai magyar kulturális élet egyik fontos közösségi fórumaként, közösen próbálunk gondolkodni.
A magyarországi vendégek előadásaival kezdődtek a konferencia munkálatai, Berényi Erzsébet, a Kájoni János Megyei Könyvtár munkatársa moderálásával zajlottak az első nap előadásai.
Villám Judit, a Magyar Parlamenti Gyűjtemény szakreferense előadásában az Online Magyar Parlamenti Gyűjteményt mutatta be. Az 1868-ban létesült gyűjtemény, amelynek fő gyűjtőköre a törvényhozáshoz kapcsolódik, jövőre 150 éves évfordulóját ünnepli. 2008-ban vált online elérhetővé az Országgyűlési Könyvtár honlapján. 2015-től a Hungaricana közgyűjteményi portál részeként érhető el a gyűjtemény több százezer oldalnyi digitalizált anyaga is.
Redl Károly az Országgyűlési Könyvtár helyettes könyvtárvezetője a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) vezetőségének nevében is üdvözölte a konferencia résztvevőit. Előadásában ismertette a „Könyvtár, ami összeköt" címet viselő gyakornoki programot, amelyet 2011-ben indított el az Országgyűlési Könyvtár. A programban évente 6 határontúli, és 2 magyarországi fiatal könyvtáros részesül ösztöndíjban, akik egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban tölthetnek közös munkavégzés, szakmai tapasztalatcsere és együttműködés céljából. Már az első évben a pályázók száma tízre nőtt, 2017-ig a százat is meghaladta a programban résztvevő fiatal könyvtárosok száma. Az egész Kárpát-medencét behálózzák a települések, ahonnan könyvtárosok érkeztek a pályázatra. 2017 volt az első év, amikor 10-nél kevesebb könyvtáros pályázott a programban való részvételre. Felmerült tehát a kérdés, hogy az erdélyi magyar könyvtárosok körében van-e igény továbbra is az eddigi formában a programra. Az előadást követő beszélgetés során kiderült, a konferencia résztvevői közül náhányan már részt vettek a pályázaton.
Róth András Lajos, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának könyvtárosa a kapcsolatok építését emelte ki a program pozitívumaként. Kiss Jenő szerint a Magyarországon szerzett szakmai tapasztalatot itthon jól tudják hasznosítani könyvtárosaink, valós igény van tehát a program folytatására.
A következő előadás szorosan kapcsolódott a konferencia fő témájához, a könyvtári tartalomszolgáltatás új lehetőségeinek kérdésköréhez. A digitális kultúraközvetítés területéről korszerű megoldásokat mutatott be Pancza János, a Monguz KFT, nemzetközi igazgatója. A szegedi alapítású Mongúz Kft. fejlesztése a Qulto – szoftvercsomagok könyvtárak, múzeumok, közgyűjtemények számára. 2011 óta a nemzetközi jelenlétre törekszik a Qulto. Koncepciója a közgyűjteményi integráció és együttműködés, amelynek célja a tudásmenedzsment, a kulturális tartalom hasznosítása és szolgáltatásai. A kulturális intézmények folyamatos kihívásokkal szembesülnek, küzdenek azért, hogy a közösségben betöltött szerepüket fenn tudják tartani.
A Qulto könyvtárak számára kidolgozott megoldásai a szabványos adatfeltárást, nyílt katalógus építését, az online nyilvánosságot támogatják, ezek a megoldások lehetőséget adnak a helyi gyűjteményeknek a nemzetközi, nagy rendszerekhez való kapcsolódásra, mint páldául az Europeana digitális könyvtár. A bemutatott magyarországi példák, esettanulmányok révén a konferencia résztvevői megismerhették a Qulto helytörténeti modulját, a könyvtár és turizmus összekapcsolódását lehetővé tevő Qulto Guide modult és az oktatási célokat szolgáló Qulto- education szolgáltatást.
A konferencia második napján, október 20-án délelőtt hazai könyvtárak munkatársainak előadásait hallgathattuk meg. Fülöp Géza nyugalmazott vegyész és informatikus A digitális kultúráról tartott elődása a kultúra területén jelenleg zajló változásokra mutatott rá. Az előadásban elhangzott, hogy a digitalis írástudás nélkülözhetelenné, az internet ismerete kötelezővé vált korunkban, a mindennapi élet, a munka területén is fokozottan jelen van a digitalizáció. A következő év a digitalizáció éve lesz Európában, az EU országaiban fontos feladat jelenleg a kulturális örkség digitalizálása, országonként nagy különbségek vannak ezen a területen.
Róth András Lajos könyvtáros, történész a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára (HRMK) régikönyv gyűjteményeinek feldolgozása során a XVI-XVIII. dokumentumokban mintegy 1600 nyomdász -és kiadó jelvényt azonosított. A kiadványok címlapjainak illusztrációi képi és szöveges információkat is tartalmaznak, a szimbolika vonatkozásában is hordoznak információt – tudtuk meg bemutójából. A XVI-XVIII. századi nyomdász- és kiadói jelvények épülő adatbázisa több szempontú visszakeresést tesz lehetővé, elsősorban régikönyves szakemeberek munkáját, a könyv- és nyomdatörténeti kutatásokat segíti.
Az iskolai könyvtárosok munkájának sajátosságairól, sokrétű feladatairól és problémáiról is tájékoztatott Borbé Levente, a Márton Áron Főgimnázium dokumentarista könyvtárosa. Ma az iskolai könyvtáros egyik legfontosabb feladata segíteni a diákokat az információkeresésben, eligazodni az információk özönében. Ahhoz azonban, hogy a fenntartók számára is világos legyen, miért fontos az iskolában a könyvtár, mi a szerepe a könyvtárosnak, folyamatosan jelen kell lennie az iskola életében.
A Kájoni János Megyei Könyvtár 2015-ben indította el a Kistelepülési könyvtárfejlesztési programot Hargita Megye Tanácsa támogatásával. Erről a programról és eddigi eredményeiről Bedő Melinda osztályvezető, a program koordinátora számolt be előadásában.
A könyvtári statisztikák szerint Hargita megye településeinek esetében átlagosan a lakosság 5- 10 százaléka könyvtárhasználó, ezen az arányon igyekszik változtatni a megyei könyvtár programja. 2015-ben létrehoztak egy könyvtárközi kölcsönzésre szánt állományt, változatos tartalmú, tetszetős kivitelezésű új könyvekből. A programban résztvevő települések könyvtárainak meghatározott időre kölcsönadják ezt az állományt. A lakosság a helyi könyvtárból kölcsönzi a könyveket és ugyanoda szolgáltatja vissza. Három év alatt hét település könyvtára kapcsolódott be a programba, az eredményeket értékelve Bedő Melinda a szemléletváltásban, az olvasók számának növekedésében, a könyvtári rendezvények szervezésében látja a program hasznosságát. Kifejtette, hogy elsősorban nem a könyvtárak támogatása a cél, hanem a könyvtárak fejlesztése. Ezért a programban való részvétel feltétele az is, hogy a helyi könyvtárak olyan rendezvényeket szervezzenek, amelyek célcsoportjai nem csak gyerekek , hanem a felnőtt lakosság is.
Hollanda Andrea, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár olvasószolgálatának vezetője és Nagy Zsófia könyvtáros a kisiskolásoknak szóló E'mesevár című hárompróbás mesenépszerűsítő programot mutatta be. Az egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár által kidolgozott gyermekkönyvtári programot vették át a sepsiszentgyörgyi kollégák, természetesen saját környezetük igényeihez alkalmazva, a város és a környező falvak iskoláiban hirdették meg a programot. A japán papírszínház elemeire épülő foglalkozásokon főszerepet kap a gyerekek kreativitása és a csoportmunka, a játék és az önállóság. Nagyon fontos szempont, hogy ezeken a foglalkozásokon nincs teljesítménykényszer.
A Marosvásárhelyi Teleki – Bolyai Könyvtár osztályvezetője, Lázok Klára Gyerekek a könyvtárban? címmel az erdélyi magyar könyvtárak gyermekkönyvekkel való ellátását célzó projekt tervét mutatta be. Ahhoz, hogy gyermekeink felnőttként is olvasók legyenek, az szükséges, hogy már kisgyerekként magunkhoz vonzzuk őket változatos, friss olvasnivalót biztosítsunk számukra. Ehhez a projekthez kérte az RMKE és a résztvevő könyvtárosok támogatását Lázok Klára, az egyesület alelnöke. A javaslathoz többen hozzaszóltak a jelenlevők közül. Az előadó arra is figyelmeztetett, hogy a hazai magyar könyvtárügy érdekében jó lenne, ha a vándorgyűléseken Erdély minél több településéről részt vennének kollégák, hiszen a szórványvidékek könyvtárai különösen nehéz helyzetben vannak a magyar könyvtári ellátás szempontjából.
A kétnapos konferencia munkálatait kerekasztal-beszélgetés zárta, Bedő Melinda moderálásával élénk, tartalmas beszélgetések, viták bontakoztak ki az elhangzott előadások kapcsán. Alkalom adódott az egyesületi problémák megbeszélésére is. A szerzői jogok legújabb szabályozásának könyvtárakat érintő vonatkozásaira is kitért a beszélgetés.
A konferencián megfogalmazódott, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében az egyesületnek létfontosságú lenne legalább két fizetett alkalmazott, akik többek között pályázatok lebonyolításával foglalkoznának. Az egyesület elnöke, Kopacz Katalin a konferenciát záró hozzászólásában arra tért ki, hogy szükség van egy pontos helyzetképre az erdélyi magyar könyvtárosokról, ennek érdekében felmérést tevez, a kérdőív kidolgozásához kérte az egyesület tagjainak támogatását.
Összegzés:
Az előadások és kerekasztal-beszélgetés révén képet kaptunk azokról a kihívásokról, lehetőségekről, feladatokról, fejlődési irányokról, amelyek a hazai könyvtárak tevékenységét is érintik, többek között a digitális tartalmak széleskörű szolgáltatása terén. Jó gyakorlatokról, eredményekről és megvalósításokról is beszámoltak a különböző könyvtárak munkatársai. 
A vándorgyűlés a szakmai előadások mellett idén is alkalmat nyújtott kötetlen beszélgetéskre,  kapcsolatépítésre a magyarországi  könyvtári szakma képviselőivel, egymás munkájának, eredményeinak, problémáinak megismerésére. A vándorgyűlés megerősítette a résztvevőket abban, hogy könyvtárra, könyvre mindig szükség lesz, hogy akár a legkisebb könyvtárban is lehet a közösség szolgálatában értelmes munkát végezni.
A média hírei a RMKE 12. vándorgyűléséről:
A könyvtár mint tartalomszolgáltató. Hargita Népe, 2017. október 19.  
Szükség van és lesz a könyvtárra. A Romániai magyar könyvtárosok XII. vándorgyűlése. Kelemen Katalin beszámolója a Hargita Népe Műhely mellékletében. 2017. október 26.
Szakmai tudományos konferencia Parajdon. A Sóvidék televízió tudósítása a vándorgyűlésről. Parajd, 2017. október 20. A video megtekinthető a You tube csatornán. 
Romániai magyar könyvtárosok XII. vándorgyűlése. Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok blogja. Borbé Levente, a Márton Áron Főgimnázium könyvtárosa beszámolója. 

2017. október 26., csütörtök

BIBLIOTERÁPIA ÉS E-BIBLIOTERÁPIA A KÖNYVTÁRAKBAN – SZAKMAI KÉPZÉS KÖNYVTÁROSKNAK2017. november 16-17. között Biblioterápia és e-biblioterápia a könyvtárakban címmel romániai magyar könyvtárosok számára szervez képzést az RMKE és a budapesti Könyvtári Intézet. A résztvevők megismerkedhetnek a fejlesztő biblioterápia néhány jó gyakorlatával, valamint a módszer egy magyarországi, 21. századi adaptációjával, a nemzetközileg is egyedülálló e-biblioterápiás kezdeményezéssel. Előadók: Bartos Éva és Gulyás Enikő, aki e-biblioterapiaval foglalkozik.
A képzés helyszíne: Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár. A helyek száma korlátozott.
Részletek: 
Az előadókról:  
Bartos Éva az OSZK Könyvtári Intézetének nyugalmazott igazgatója, a könyvtári biblioterápia magyarországi megalapozója, az Oláh Andor Biblioterápiás Társaság alapítója.
Gulyás Enikő informatikus könyvtáros és informatikatanár szakokon szerzett diplomát, jelenleg az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje, ahol a fejlesztő (e-)biblioterápia alkalmazásának lehetőségeit vizsgálja.

A képzésről röviden:
Az olvasási kultúra megerősítése és fejlesztése érdekében a képzés a külföldi gyakorlatban régóta elfogadott eljárást illeszti be a könyvtárosi, pedagógusi, óvodapedagógusi munkába oly módon, hogy röviden megismertet a biblioterápia elméletével és történetével, felkészít a biblioterápia gyakorlatára, a foglalkozások előkészítésére és lebonyolítására. A biblioterápiás eljárás mind a művelődési és egyéb hátrányokkal bíró gyerekek, fiatalok felzárkóztatásához, mind a különböző nehézségekkel küszködő felnőttek, idősek problémamegoldásához segítséget tud nyújtani.
A fejlesztő e-biblioterápia beépíti módszertanába a 21. század technikai vívmányait (iPad, interaktív tábla, felhőtechnológia). A foglalkozások résztvevői az IKT-eszközök bevonásával dolgozzák fel a megismert irodalmi műveket, ennek küszünhetően a hagyományosan ismert hatások mellett a résztvevők digitalis kompetenciáját is fejleszti, mindamellett, hogy felhívja a figyelmet arra: ezek az eszközök a közösségfejlesztés és a szóbeli kommunikáció generátoraként is alkalmazhatók (www.tiny.cc/biblioterapia).
A képzés helyszíne: Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár. A helyek száma korlátozott. A jelentkezési sorrend alapján kerülnek kiválasztásra a résztvevők. A szervezők a képzés résztvevőinek ebédet tudnak biztosítani, előzetes igénylésre szállást foglalnak, utiköltség és szállás a résztvevők költségén.

2017. október 19., csütörtök

JÁTÉKOSAN SZENT LÁSZLÓ SZÉKELYFÖLDI TISZTELETÉRŐL - A NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAIVALSzent Lászlóhoz kapcsolódó székelyföldi kulturális- és történelmi örökséggel, legendákkal, hagyományokkal, építészeti és művészettörténeti emlékekkel ismerkedhetnek játékos formában a Kájoni János Megyei Könyvtár által Szent László nyomában Székelyföldön címmel szervezett történelmi-helytörténeti témájú foglalkozásokon résztvevő diákcsoportok. 2017. október 16-17 között a VIII. Székelyföld Napok rendezvényeinek sorában szervezett foglalkozásokon  a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola VI. osztályos diákcsapatai mélyíthették el Szent László székelyföldi tiszteletéhez kapcsolódó ismereteiket. A programot Hargita Megye Tanácsának Támogatásával szervezi a könyvtár.
A társasjáték alapja Székelyföld térképe, amelyen Szent László személyéhez kapcsolódó településeket, helyneveket összekötő útvonalon haladnak végig a játékban résztvevő csapatok. A játék során 4 nagyobb témakörhöz kapcsolódó kérdésekre válaszolnak a játékosok: Szent László, a lovagkirály élete; Szent László székelyföldi legendákban; Szent László alakja székelyföldi templomok freskóin, építészeti és művészettörténeti emlékek; Szent László kultusza Székelyföldön (települések névadója, templomok, kápolnák védőszentje, szobrok, emlékhelyek).
A 2017. október 16-17 között szervezett három foglalkozáson a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola három osztálya, 80 tanuló vett részt, tanárnőjük, Nyírő Zsuzsanna felkészítésével. A kisdiákok 5 tagú csapatokat alkotva, játszva ismerkedtek a Szent Lászlóhoz kapcsolódó székelyföldi hagyományokkal, kulturális örökséggel. Megtudhatták többek között, hogy mely települések templomaiban láthatók a Szent Lászó legenda legismertebb vagy legrégebbi falképei, hol van Szent Lászlónak köztéri szobra, milyen települések viselik a nevét a nagy királynak, hogyan védte meg a székelyeket a legenda szerint a király, milyen hagyomány kapcsolódik az oroszhegyi urusos kúthoz, hogyan kapta a nevét Csíkszépvíz, milyen növény a Szent László füve.
A játékos foglalkozásokra továbbra is várják a csapatokat, a játék kérdéseinek nehézsége a jelentkező csapatok korosztályának függvényében változik. A részvétel feltétele az előzetes jelentkezés.

2017. október 18., szerda

A KÖNYVTÁR, MINT TARTALOMSZOLGÁLTATÓ - A ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVTÁROSOK XII. VÁNDORGYŰLÉSE

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete a Kájoni János Megyei Könyvtárral karöltve 2017. október 19-20. között Parajdon szervezi meg a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének XII. Vándorgyűlését. A szakmai találkozót a VIII. Székelyföld Napok programjainak sorában szervezik meg.
A könyvtár, mint tartalomszolgáltató címmel szervezett kétnapos szakmai-tudományos konferencia témája a könyvtárak jelenlegi szerepének, feladatainak átalakulása, a könyvtári tartalomszolgáltatás új lehetőségei a digitális társadalom korában. A rendezvény fő támogatói: Bethlen Gábor Alap, Hargita Megye Tanácsa, Monguz KFT (Szeged).
A konferencia részletes programja ITT olvasható
 

2017. október 17., kedd

ISMERJÜK MEG TERMÉSZETI ÉRTÉKEINKET! - PÁLYÁZAT DIÁKOKNAK

 Környezetvédelem éve jegyében zajló programok sorában Ismerjük meg természeti értékeinket! címmel hirdetett pályázatot a Kájoni János Megyei Könyvtár 14-18 éves általános iskolás- és középiskolás diákok diákok számára. A pályázat témája régiónk természeti értékeinek bemutatása volt, a diákok feladata az volt, hogy bemutassák saját környezetük, településük, vagy annak a közelében található valamely természeti értéket, Power Point vagy Prezi összeállításban. A kezdeményezés célja felhívni a figyelmet Székelyföld természeti értékeire, tudatosítani sajátos természeti értékeink védelmének fontosságát a fiatal korosztályok körében. Az elkészült pályamunkákat a Kájoni János Megyei Könyvtárban mutatták be a pályázó diákok, a VIII. Székelyföld Napok programjainak sorában, 2017. október 18-án, szerdán délután. Részletek:
Értékes, tartalmas munkákat mutattak be a pályázó diákok, csíkszeredai és tusnádfürdői iskolák tanulói, olyan természeti értékekre, ritka növény-és állatfajokra is felhívták a figyelmet, amelyeket kevésbé ismerünk, és nem csupán bemutatták a természeti értéket, hanem arra is megoldásokat kerestek, hogy miként lehet ezeket az értékeket megőrízni, illetve saját projekteket mutatak be, páldául volt olyan diák, aki felmérést végzett egy adott területen, és ennek eredményeit mutatta be, mások például tanösvényt építettek.
Az elkészült  pályázatok tükrözték, hogy a diákok komolyan vették a feladatot, hogy fontos számukra környezetünk értékeinek megőrzése, védelme. A könyvtár Hargita Megye Tanácsának támogatásával díjazta a pályázókat.
A beérkezett pályázatok díjazása: 
 I. Kategória - Álltalános iskolai tanulók: 
Megosztott I. díj: 
A Csihányos-Haromalja természetvédelmi terület -  Csiszér Emőke  - Petőfi Sándor Általános Iskola, Csíkszereda, VIII. osztály
A Sólyomkő - Száfta Andrea Jókai Mór Általános Iskola, Tusnádfürdő, VIII. osztály
II: Kategória - Középiskolások:
Megosztott I díj:
Kicsi Romlásmező tőzegláp, Kászonaltíz - Zsók Kinga - Kós Károly Szakközépiskola, XI. osztály
Hargita-liget  - Raáb Szabolcs -  Kós Károly szakközépiskola, XI. osztály
Megosztott II. díj:
Háromszék Szaharája, a Rétyi Nyír   - Nagy Gellért - Stekbauer Huba - Venczel József  Iskolaközpont, XI. osztály 
A Mohos tőzegláp - Salamon Timea  - Kós Károly Szakközépisklola, Csíkszereda, XI. osztály 
A kockás liliom  - Bilibók Szabolcs - Kós Károly Szakközépisklola, Csíkszereda, XI. osztály 

2017. október 16., hétfő

SZENT LÁSZLÓ NYOMÁBAN SZÉKELYFÖLDÖN - GYIMESFELSŐLOKI ÉS CSÍKSZÉPVIZI GYEREKEKKELSzent Lászlóhoz kapcsolódó székelyföldi kulturális- és történelmi örökséggel, legendákkal, hagyományokkal, építészeti és művészettörténeti emlékekkel ismerkedhetnek játékos formában a Kájoni János Megyei Könyvtár által Szent László nyomában Székelyföldön címmel szervezett történelmi-helytörténeti témájú foglalkozásokon résztvevő diákcsoportok. 2017. október 13-án a VIII. Székelyföld Napok rendezvényeinek sorában Gyimesfelsőlokon és Szépvizen szerveztek foglalkozást. 
A gyimesfelsőloki Domokos Pál Péter Általános Iskola 16 hatodikos diákja, valamint a csíkszépvizi Nyirő József Általános Iskola 24 V-VIII osztályos diákja vehetett részt a megyei könyvtár munkatársai által szervezett játékos foglalkozásokon. A programot Hargita Megye Tanácsának támogatásával szervezi a könyvtár.
A foglalkozásokok helyszíne ezúttal a Gyimesközéploki Községi Könyvtár, illetve a szépvizi Nyírő József Általános Iskola volt, a diákok tanáraik segítségével készültek a foglalkozásokra, ahol játékos formában mélyíthették el Szent László székelyföldi tiszteletével kapcsolatos ismereteiket. A program megszervezésében segítettek a helyi közkönyvtárak munkatársai is.

2017. október 13., péntek

AZ OLVASÓKÖR OKTÓBERI TALÁLKOZÓJA: A párizsi konferenciáról – szemtanú írói naplófeljegyzésekben
A Kájoni János Megyei Könyvtárban működő Olvasókör következő találkozójának témája: A párizsi konferenciáról – szemtanú írói naplófeljegyzésekben (Boldizsár Iván, Illyés Gyula, Márai Sándor). A találkozóra október 16-án, hétfőn délután 16.30 órára várják a kör tagjait és az érdeklődőket.
Ezúttal a kiindulópont Boldizsár Iván, a béketárgyalásra kiküldött magyar sajtós csapat vezetője Párizs, 1946 című naplója (a szerző Don-Buda-Párizs. Tanúk és tények című, 1982-ben megjelent könyvéből), amelyet Cseke Gábor, a kör animátora mutat be.

2017. október 12., csütörtök

SZENT LÁSZLÓ NYOMÁBAN SZÉKELYFÖLDÖN – játékos könyvtári foglalkozások a Szent László-év jegyében

Szent László nyomában Székelyföldön címmel szervez játékos foglalkozásokat diákcsoportok számára a Kájoni János Megyei Könyvtár. A 2017-es Szent László-emlékév jegyében szervezett könyvtári foglalkozások résztvevői játékos formában ismerkedhetnek a Szent László alakjához kapcsolódó székelyföldi kulturális- és történelmi örökséggel, legendákkal, hagyományokkal, építészeti és művészettörténeti emlékekkel. A programot Hargita Megye Tanácsának támogatásával szervezi meg a megyei könyvtár. A szervezők a 10 - 17 éves korosztálynak ajánlják a foglalkozásokat.
A VIII. Székelyföld Napok eseményeinek sorában, három helyszínen, Csíkszeredában, Csíkszépvízen és Gyimesfelsőlokon 2017. október 13-17 között szervezünk foglalkozásokat.
Pedagógusok figyelmébe: a 2017-2018-as iskolai év ideje alatt folyamatosan várjuk az iskolai csoportokat, előzetes jelentkezés és időpont-egyeztetés alapján a játékos foglalkozásokra.  Részletek ITT

2017. október 10., kedd

KISTELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRFEJLESZTŐ PROGRAM INDÍTÁSA GYÍMESFELSŐLOKON

2017. október 11-én, 14.00 – 16.00 óra között került sor a Kistelepülési könyvtárfejlesztő program gyímesfelsőloki nyitórendezvényére, a községi könyvtárban.
A felnőtt lakosság nagyobb arányú bevonzásának lehetősége késztette Póra Magdolna gyímesfelsőloki könyvtárosnőt a Kistelepülési könyvtárfejlesztő programhoz való csatlakozásrsa. A program idejére bővül a könyvtár könyv- és szolgáltatás kínálata, kialakulnak és remélhetően állandósulnak bizonyos könyvtárhasználati szokások. Megtörténik az első lépés, majd ezt követően, tapasztalattal, új gondolatokkal, együttmőködési lehetőségekkel gazdagodva, a helyi könyvtárosra és a helyi önkormányzatra hárul a folytatás.
A nyitórendezvény tartalmas megbeszélésre adott alkalmat: a középiskolások kifejezték a kortárs ifjúsági irodalom iránti igényüket, felmerült a helyi néprajz iránt érdeklődők összefogásának lehetősége, az egészséges életmóddal kapcsolatos tájékoztatás szüksége.
Pap Imre polgármester elmondta, hogy a statisztikai adatokon túl, nagy jelentőséget tulajdonít a hatásnak, amelyet a könyvtár gyakorolhat a közösség mindennapjaira.

Kistelepülési könyvtárfejlesztő program indítása Gyímesfelsőlokon

2017. október 11-én, 14.00 – 16.00 óra között kerül sor a Kistelepülési könyvtárfejlesztő program gyímesfelsőloki nyitórendezvényére, a községi könyvtárban.
A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár 2015-ben a Homoródalmási Községi Könyvtárban indította a Hargita Megye Tanácsa által pénzügyileg jelentősen támogatott programot, melynek célja korszerű könyvtári szolgáltatásokhoz juttatni és szoktatni a megye falvaiban lakó gyerekeket és felnőtteket. 2016 folyamán bekapcsolódott a székelyvarsági és a farkaslaki könyvtár, 2017-ben eddig a bögözi, gyergyósalamási és a székelykeresztúri könyvtár.
 A kezdeti 30 000 lejes támogatásból a Kájoni János Megyei Könyvtár létrehozott egy könyvtárközi kölcsönzésre szánt, változatos tartalmú, tetszetős kivitelezésű új könyvekből összetevődő állományt, amelyet a programban résztvevő települések könyvtárainak meghatározott időre kölcsön ad. A lakosság a helyi könytárból kölcsönzi a könyveket és ugyanoda szolgáltatja vissza.
A hagyományos kölcsönzés mellett, különböző könyvtári foglalkozásokra is sor kerül, lehetőleg helyi önkéntesek bevonásával. A 2016-os évi közel 15 000 lejes pénzkeret a felnőtt olvasóknak szánt könyvállomány frissítését, a gyerekfoglalkozások során megrongálódótt játszókönyvek, foglalkoztatókönyvek pótlását, valamint ügyviteli kiadások fedezését és, nem utolsó sorban a könyvtári vetélkedőkön résztvevők díjazását szolgálta.2017-ben folytatódott az állomány frissítése.A támogatás összege 8130 lej, amelyet az előző évekhez hasonlóan költünk el, azzal a megjegyzéssel, hogy idén a kedvezményezett könyvtárak könyvtárosai sokkal többet segítettek a könyvbeszerzés lebonyolításában és a program helyi népszerűsítésében

2017. október 6., péntek

ISMERJÜK MEG TERMÉSZETI ÉRTÉKEINKET! - pályázat diákok számára

A pályamunkák bemutatása és díjazása: 2017. október 18., szerda, 15.30 óra
Ismerjünk meg természeti értékeinket! címmel diákok számára hirdet pályázatot a Kájoni János Megyei Könyvtár, a Környezetvédelem éve jegyében zajló programok sorában, Hargita Megye Tanácsának támogatásával. A pályázat témája régiónk természeti értékeinek bemutatása. 14-18 éves általános iskolás- és középiskolás diákok jelentkezését várjuk a pályázatra. A pályázók feladata: mutassák be saját környezetük, településük, vagy annak a közelében található valamely természeti értéket, Power Point vagy Prezi összeállításban. Az elkészített pályamunkákat a Kájoni János Megyei Könyvtárban mutatják be a pályázó diákok, a VIII. Székelyföld Napok programjainak sorában, 2017. október 18-án délután, 15.30 órai kezdettel. A legjobb pályamunkákat két korosztályban díjazza a könyvtár, Hargita Megye Tanácsának támogatásával.  További információk:
Jelentkezési határidő a pályázatra: 2017. október 12. Jelentkezni és tájékoztatást kérni a pályázatról a Kájoni János Megyei Könyvtárban, Péter Katalin programfelelősnél lehet. Elérhetőség: peter.b.katka@gmail.com, telefon: 0742604251.
A kezdeményezés célja felhívni a figyelmet Székelyföld természeti értékeire, tudatosítani sajátos természeti értékeink védelmének fontosságát a fiatal korosztályok körében. 

2017. október 4., szerda

KÖSZÖNTÖTTÜK A SZÉPKORÚAKAT AZ IDŐSEK NAPJÁN

A Kájoni János Megyei Könyvtárban idén is köszöntöttük a szépkorúakat az idősek Világnapja alkalmából. Hétfőn, október 2-án délben a könyvtár előadótermében  összegyűlt időseket André Katalin könyvtáros köszöntötte. Majd meghívott előadónk, Kisné Portik Irén néprajzkutató Napmadár című, vetített képekkel illusztrált előadását követhették figyelemmel a jelenlevők. Az előadás után  az ünnepi találkozó résztvevői egy csésze tea és sütemény mellett beszélgethettek.

2017. október 3., kedd

MEDVENÉZŐ - MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR ÚJ KÖNYVÉNEK BEMUTATÓJA

Öt év szünet után jelentkezett új kötettel a székelyudvarhelyi író, Murányi Sándor Olivér. Medvenéző címmel megjelent kötetét mutatták be szeptember 29-én, pénteken 17 órától a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban. Az író beszélgetőtársa Dr. Margócsy Istvánbudapesti irodalomtörténész, kritikus volt.
Murányi Sándor Olivér új könyvéhez Bodor Ádám írt fülszöveget, akihez szoros barátság fűzi a szerzőt.
Arra a kérdésre, hogy honnan a vadon iránti vonzalma, az író válasza a Liget.ro portálon olvasható frissen készült interjúban:  "Sorsszerű a kapcsolatom az erdővel és a medvékkel. Egy válás kellős közepén tehetetlenségemben mentem ki az erdőbe, ahol a medvék lettek a papjaim, orvosaim, pszichológusaim egy személyben. Látványuk újra feltöltött életkedvvel, életörömmel, visszahelyezett a jelenbe. Az erdőben, a vadlesen nem tudtam a múltamra vagy a jövőmre gondolni, mert minden pillanatban ott volt a lehetőség, hogy belép elém a nagyvad. Ez a csodavárás visszahelyezett a jelenbe. Az emberek zöme ugyanis vagy a múltban vagy a jövőben él. Így kezdődött. (...) Az erdőben a természet általunk egyre kevésbé ismert törvényei uralkodnak, oda csak őszintén lehet menni. Folyamatosan váltam természetközelivé. Ott érzem jól magam, ott töltődöm fel. Ott tudok elbújni. Mert az alkotó nem celeb, nem kell a világ szeme előtt élnie. Ilyen tekintetben Bodor Ádám a nagy példaképem, tehetségét nem tudom elutánozni, de módszereiből nagyon sokat tanulok."

MESÉVEL ÉS JÁTÉKKAL ÜNNEPELTÜK A NÉPMESE NAPJÁT

A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) kezdeményezésére 2005 óta ünnepeljük A magyar népmese napját szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján. Könyvtárunk 2006-ban csatlakozott első ízben a mozgalomhoz. Ennek a napnak fontos üzenete,  hogy együtt felidézve népmeséinket, megőrízzük és továbbadjuk a bennük élő bölcsességet, ősi tudást, tapasztalatot. 2017-ben A magyar népmese napja alkalmából kilépve az intézmény falai közül, különleges szabadtéri programokkal készült a Kájoni János Megyei Könyvtár. Szeptember 28-án, csütörtökön delelőtt 11 órától a csíkszeredai Szabadság-téren vártuk a gyermekeket és minden meseszerető felnőttet egy játékos-interaktív mesés könyvtári napra. A rendezvényt  Hargita Megye Tanácsának támogatásával szervezte meg a könyvtár. Szép számban érkeztek óvodai és iskolai gyerekcsoportok, de szülőkkel, nagyszülőkkel is jöttek gyerekek, több mint háromszáz résztvevője volt az idei népmese napi programjainknak. Bővebben: 
A könyvtár Fakalinka bábcsoportja a Farkaskoma című népmese-átdolgozást mutatta be, a kicsik lelkesen tapsoltak és énekelték együtt a könyvtárosokkal a dalokat. Nagy György Erika gitárkísérettel előadott gyerekdalokkal varázsolta el a közönséget. A könyvtáros csapat ötletes szabadtéri ügyességi játékokkal, társas- és logikai játékokkal is lefoglalta az érkező gyerekcsoportokat. A kézművesek asztalánál mesebeli tűzokádó sárkányt lehetett készíteni, sokan álltak sorba az arcfestő könyvtárosok asztala előtt is. A gyerekek nagy örömére  óriás szappanbuborékot is lehetett fújni.
Majd folytatódott a mesélés, 12 órától a nap kiemelt meghívottjaként Zalka Csenge Virág nemzetközi mesemondó lépett fel, aki Magyarországról érkezett Csíkszeredába, hogy a népmesék varázslatos világába röpítse hallgatóságát. Előadásában  egy 19. századi, Pályuk Anna nevű ruszin-magyar mesemondó egyedülálló népmeséiből válogatott. A jól ismert tündérmesei motívumok keveredtek váratlan fordulatokkal, színes, különleges szereplőkkel, és mélységes emberszeretettel, a felnőtt hallgatóságot is elvarázsolva. 

2017. október 2., hétfő

SZENT LÁSZLÓ NYOMÁBAN SZÉKELYFÖLDÖN - BÖGÖZI ÉS AGYAGFALVI ISKOLÁSOK A JÁTÉKOS FOGLALKOZÁSONA Kájoni János Megyei Könyvtár által Szent László nyomában Székelyföldöncímmel indított történelmi-helytörténeti témájú foglalkozásokon résztvevő diákcsoportok játékos formában ismerkedhetnek a Szent Lászlóhoz kapcsolódó székelyföldi kulturális- és történelmi örökséggel, legendákkal, hagyományokkal, építészeti és művészettörténeti emlékekkel. 2017. szeptember 29-én a bögözi és az agyagfalvi általános iskolák 24 kisdiákja vehetett részt a megyei könyvtár munkatársai által szervezett játékos foglalkozáson. A Bögözi Általános Iskola adott otthont a foglalkozásnak, a szervezésben közreműködött a Bögözi Községi Könyvtár könyvtárosa. A település az idei évben a megyei könyvtár által 2015-ben elindított Kistelepülési könyvtárfejlesztő program kedvezményezettje, a foglalkozásra a program keretében került sor.
A negyedikes tanulók csapatai mérték össze tudásukat, a játék során megtudhatták többek között, hogy Székelyföldön mely települések templomaiban láthatók a Szent Lászó legenda legismertebb vagy legrégebbi falképei, hol van Szent Lászlónak köztéri szobra, milyen települések viselik a nevét a nagy királynak, hogyan védte meg a székelyeket a legenda szerint a király, milyen hagyomány kapcsolódik az oroszhegyi urusos kúthoz, hogyan kapta a nevét Csíkszépvíz, milyen növény a Szent László füve.
A könyvtár munkatársai Hargita megye több településén is szerveznek foglalkozást az ősz folyamán, főleg olyan településeken, amelyek kötődnek Szent László székelyföldi kultuszához.