Keresés ebben a blogban

2012. április 29., vasárnap

Kájoni János életművének időszerűsége

Április 26-án Kájoni János életművének időszerűsége címmel rendhagyó művelődéstörténeti órán idéztük fel könyvtárunk névadójának életművét, személyiségét, halálának 325. évfordulóján.
Az évforduló jó alkalom arra, hogy a fiatal generációk köztudatába próbáljuk beépíteni a Kájoni János (1629 vagy 1630 – 1687) által képviselt, és számunkra is fontos szellemi értékeket.
Az órán a Nagy István Zene- és Képzőművészeti Líceum 28 zeneszakos diákja vett részt, akik számára a dokumentumok, kiadványok, képek felhasználásával összeállított 'virtuális kiállítás' nyújtott betekintést a tudós 17. századi ferencrendi szerzetes életművébe, felidézve polihisztori személyiségét.
Kájoni életműve ma is időszerű. A felnövekvő generációk számára is példaértékű, ahogyan következetesen, tudatosan az alkotó, értékteremtő, építő tevékenységnek, a közjó szolgálatának szentelte életét.  Minden cselekedetével a közjót igyekezett szolgálni. Csíksomlyón 1676-ban megalapította a Székelyföld első nyomdáját, elsőként itt nyomtatta ki Cantionale Catholicum című  híres énekgyűjtményét, amelynek előszavában ő maga írta: “édes hazámnak akartam szolgálni...”Kájoni életművének sokszínűségét, rendkívüli gazdagságát  képszerűen is szemléltette az általunk össszeállított virtulis kiállítás. A rendhagyó óra résztvevői a Kájoni munkásságával, illetve a csíksomlyói nyomda történetével kapcsoltos kiadványokba bele is lapozhattak.
A zeneszakos diákok számára természetesen elsősorban Kájoni zenei munkásságának értékeit próbáltuk bemutatni, hiszen legjelentősebbek  zenei művei, amelyek bizonyítják széleskörű zenei műveltségét. A 17. századi erdélyi és európai zenetörténet értékes dokumentumának tartott  Kájoni Kódex dallamaiból is ízelítőt kaptak az órán a diákok.
2012. április 28., szombat

Képzeletbeli séta a régi Csíkszeredában A Könyvtári Napok alkalmával április 25-én, játékos könyv- és könyvtárhasználati foglalkozáson vettek részt a József Attila Általános Iskola VI. A és IV. SbS osztályos tanulói.


 A rendezvény célja a helytörténet népszerűsítése, neves csíkszeredai személyiségek életének, munkásságának megismertetése, valamint könyv- és könyvtárhasználatra való nevelés.
 A kisdiákok egy képzeletbeli séta keretében „találkozhattak” városunk egykori nevezetes személyiségeivel.
A játékos formában összeállított kérdésekre a helytörténeti témájú könyvekben, valamint a lexikonokban kereshették meg a választ.
Elsőként könyvtárunk névadójára, Kájoni Jánosra emlékeztek, halálának 325. évfordulóján. Csíksomlyóról indulva képzeletben találkozhattak az egykori Római Katolikus Főgimnázium tanáraival, igazgatóival, a Vármegyeháza elöljáróival, ugyanakkor a fontosabb csíkszeredai intézmények vezetőit, munkatársait is megismerhették.
A könyvekben arra is választ kaptak, hogy kik voltak azon helyi személyiségek, akik jelentősen hozzájárultak a város impozáns épületeinek létrejöttéhez.Neves csíkszeredaiak könyveit is megtalálhatták a könyvtárban és néhány olyan kiadványt is a kezükben tarthattak, amelyek nevezetes személyiségeink életét, munkásságát mutatják be.
Visszatérve a jelenbe a városunk nagyjairól elnevezett utcákat, intézményeket keresték meg és az emlékükre állított szobrokat, márványtáblákat is megtalálták.
A közel két órai képzeltbeli séta alatt 28 jeles csíkszeredai személyiséggel „találkozhattak”, 25 dokumentumot lapozgatva megismerhették életüket, tevékenységüket.
Útravalóul magukkal vitték a Kájoni János emlékére készített könyvjelzőket és a könyvekből kiválasztott idézeteket, valamint emléklapot is kaptak.
A Művészeti-Történelmi részlegen tartott játékos helytörténeti foglalkozáson, a könyvtárosok és tanárok irányításával, két alkalommal összesen 48 tanuló vett részt.
2012. április 27., péntek

Erdélyi Gazda - mezőgazdasági szakirodalmunk múltjával ismerkedtek a diákok
     Erdélyi és székelyföldi agrártörténeti kiadványokkal ismerkedhettek meg a Sapientia EMTE Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Kara, agrár- és élelmiszeripari gazdaság szakának másod- és harmadéves hallgatói kedden 12 órától, a könyvtár dokumentációs részlegén.
Az Erdélyi Gazda címet viselő rendhagyó órán a diákok belelapozhattak azokba a 19. századi és 20. század első felében kiadott erdélyi mezőgazdasági szakkiadványokba, könyvekbe és folyóiratokba, amelyek a könyvtár Dokumentációs részlegének gyűjteményeiben megtalálhatók.
Az Erdélyi Gazdasági Egyesület történetével ismerkedve, az egyesület folyóiratának, az Erdélyi Gazdának (Kolozsvár, 1869-1945) a számait is kézbe vehették.
A diákok többek között izelítőt kaptak a székelyföldi mezőgazdasági szakirodalom egyik úttörőjének, és jeles képviselőjének, Tivai Nagy Imrének a munkásságából, az általa szerkesztett Csíki Gazda című folyóirat néhány számát is kézbe vehették.


2012. április 25., szerda

A könyv napja– könyvek világa
Április 23 William Shakespeare és Miguel de Cervantes halálának évfordulója. Ezt a napot az UNESCO 17 éve a Könyv Napjává nyilvánította. Ennek a napnak a célja: ismerkedni a könyvekkel, az olvasás szépségével.
III. osztályos Petőfis gyerekekkel indultunk felfedező útra a könyvek világának csodálatos, színes és hatalmas birodalmában. Képzeletbeli időgépbe ültünk, visszaugrottunk az időben 4000 évet a könyvek előtti korszakba. Majd az 1400-as évekbe röppentünk, ahol a könyvek világának kibontakozását követtük nyomon, mikor már javában folyt a krónikaírás és kódexmásolás. Ámulva vettük kezünkbe a Codex Germanicus hasonmás kiadását, forgattuk gyönyörű, színes díszítésű , mintás lapjait. A kisdiákokat az érdekelte milyen nyelven íródott ez a mű. Ezután megnéztünk egy reneszánsz nyomdát, nyomdagépet. A könyvnyomtatás ennek a világnak a fejlődését, kiterjedését vonta maga után… A számítógép megjelenése, előretörése, hol kiegészíti hol kiszorítja a könyveket.Az időutazás után a könyvek világának a központjában, a könyvtárban találtuk magunkat. Szó esett egységes rendszeréről, típusairól, a könyvtár őreiről, gazdáiról, a munkájukról, az itt működő részlegekről , majd bementünk a Gyermekkönyvtárba , ahol többen nyomtatványokat kértek a beiratkozáshoz.  A  már beiratkozott olvasók megragadták az alkalmat a kölcsönzésre.
A világ legszebb könyvtárait is megtekintettük egy virtuális sétával.


Két kisfilm következett, egy rajzfilm a repülő könyvekről és egy humoros jelenet Mr. Bean látogatásáról a könyvtárban. Mindkettő nagy sikert aratott, sőt még mindnyájan szívesen maradtak volna filmet nézni.


Búcsúzóul a gyermekek koruknak megfelelő könyvajánlót kaptak.


2012. április 23., hétfő

Kájoni János életművének időszerűsége

Könyvtárunk névadójára emlékezünk, halálának 325. évfordulóján

A Kájoni János Megyei Könyvtárban, a Könyvtári Napok keretében rendhagyó művelődéstörténeti órán idézzük fel Kájoni életművét, személyiségét halálának 325. évfordulóján. Az évforduló alkalmat ad arra is, hogy a fiatal generációk köztudatába próbáljuk beépíteni az erdélyi kultúra követének tekinthető Kájoni által képviselt szellemi értékeket. A könyvtárunk gyűjteményeiben megtalálható Kájonira vonatkozó dokumentumok, kiadványok, képek felhasználásával összeállított virtuális kiállítás vizuálisan is felidézi, a mai középiskolás diákok számára is közel hozva Kájoni rendkívüli, polihisztori személyiségét.


325 éve, 1687. április 25-én halt meg Kájoni János, a XVII. századi tudós ferencrendi szerzetes, zeneszerző és dallamgyűjtő, orgonista és orgonakészítő, nyomdaalapító és nyomdász, építész, történetíró, botanikus.
Kájoni János (Jegenye, 1629 végén vagy 1630 elején – Szárhegy, 1687. április 25.) nevét 2008 óta viseli könyvtárunk, életművének rövid ismertetője honlapunkon:
http://bibliohr.topnet.ro/ujoldal/index.php?m=32&l=hu


Kájoni sokoldalú tudományos, irodalmi, zenei és építő munkájával jelképes személyiséggé vált Erdélyben. Életművének időszerűsége rendkívüli sokoldalúságában és abban a következetességben, tudatosságban rejlik, amellyel életét az alkotó, értékteremtő és gyűjtő, építő tevékenységnek, a közjó szolgálatának szentelte. Egyéniségének nagyságát már kortársai is felismerték. Munkásságának, humanista egyéniségének igazi értékelésére azonban csak több mint két évszázad elteltével került sor.
Kájoni gazdag életművének legjelentősebb és legismertebb területe zenei tevékenysége, ő az első erdélyi zenész, aki európai hírnévre tett szert. Több mint három évtizedes énekgyűjtésének eredménye, rendszeres összefoglalása a Cantionale Catholicum című nyomtatott énekeskönyve volt, amelyet ferences tartományfőnöksége idején, pályájának delelőjén a csíksomlyói kolostorban maga alapította nyomdában 1676-ban adott ki. A Cantionalehoz írt előszavában írta:

„…édes hazámnak akartam szólgálni, és másoknak-is alkalmatosságot e’ kis munkámmal adni, hogy akadály nélkül dicsirhessék az Istent: Mert ha lelki hasznát az éneklésnek meg-tekíntyük, felette nagy buzgóságra, és lelki áhítatosságra indittya embert, a’ szép nótára formált istenes ének-szónak hallása, azért szokták köz-példában mondani: Qui cantat, bis orat: a’ ki énekel két annyit cselekszik, mint-ha imátkoznék, mert a’ templom-béli szép éneklés-által, mások-is áhítatosságra gerjedeznek, és örömöst hallgattyák az istennek dicsiretit, nagyobb kívánsággal-is igyekeznek öszvegyülni az Isten igéje halgatására.”

A Kájoni által 1675-ben alapított csíksomlyói könyvsajtó művelődéstörténeti jelentősége felbecsülhetetlen. Több mint két évszázadon át működött a nyomda Csíksomlyón, számos egyházi kiadványt, ima-és énekeskönyveket, tankönyvet nyomtattak itt.
Könyvtárunkban – a Dokumentációs részleg különgyűjteményeiben – a csíksomlyói nyomda 17-18. századi nyomtatványai közül tizenegy található meg.
Ebből a gyűjteményből a napokban vált elérhetővé a világhálón, a Magyar Elektronikus Könyvtárban a Kájoni-nyomda 1837-ben nyomtatott egyik kiadványa (kolléganőnk, Vitos Zsófia kiváló minőségben végzett digitalizálási munkájának eredményeként):
Az Istent szerető betegeknek és halálra készülőknek szent elmélkedési és búzgó vég-fohászi . Csik Somlyón, 1837.
A kiadvány elérhetősége a MEK-ben: http://mek.oszk.hu/10500/10594
Kájonit méltán tartják a Székelyföld első és legnagyobb polihisztorának. Domokos Pál Péter, a Kájoni-kutatás egyik első nagy képviselője „Erdély Pázmányának” nevezte:
"Kájoni az erdélyi magyarság éneklő Pázmány Péterje. Nyugodt lélekkel állítom, hogy hálátlan a magyar irodalom és a magyar egyházzene történelem ez ember iránt...rendkívül éles szemével meglátta a legsürgősebb tennivalókat. Akaratát szédületesen magas intelligenciával párosult sokirányú szaktudással minden nehézség dacára érvényesítette".
                                  (Domokos Pál Péter)

“Törvény az, hogy a valós értékek nem semmisülnek meg. Akkor se, ha elfelejtik, tán tagadják, vagy nem becsülik meg. A gyémánt drágakő marad a tenger fenekén is. Az igazság igazság, ha nem is látja senki sem. Kájoni közel háromszáz éve halt meg. De maradandó utána hatása és szenvedélyesen eleven felőle az érdeklődés.”
                                 (P. Benedek Fidél)

2012. április 19., csütörtök

Olvastad már?

 Jean Molla: Sobibor – Az elhallgatott múlt

A tizenhét éves Emmát letartóztatja a rendőrség, mert csokoládét lopott a szupermarketben. Amikor megkérdezik tőle, miért tette, azt feleli: „Azért tettem, hogy elkapjanak”. Vajon mi rejtőzik e megdöbbentő szavak mögött, mi az oka annak, hogy Emma Lachenal, egy vidéki francia nagyváros elismert sebészének lánya, a konszolidált és nagy tiszteletnek örvendő polgári család gyermeke nem tud kibékülni önmagával és az élettel? Emma ugyanis a depresszió egy súlyos fajtájában, anorexiában szenved, miközben maga sem tudja pontosan betegségének okát. Igaz, hogy nemrég veszítette el imádott nagyanyját, s hogy szakított a barátjával is, hogy szüleivel felszínes és hideg a kapcsolata, de mindez önmagában nem magyarázza hihetetlen lelki és fizikai szenvedéseit. Egy napon azonban véletlenül rábukkan egy régi füzetre, egy titkos naplóra, s föltárul előtte az elhallgatott múlt…

 Nagyon jó könyv. Az tetszett benne a legjobban, hogy a holokauszt témát teljesen más szemszögből közelíti meg. Szegény kislány a nagyszüleiben csalódott a legnagyobbat, azokban akiket a legjobban szeretett. Engem Emma betegsége, és az a tény, hogy a szülei nem veszik észre, vagy nem veszik elég komolyan, nagyon megdöbbentett. Az a kérdés, hogy hány olyan kamasz van manapság, akinek a segélykiáltását senki nem veszi észre. Egyre jobban rádöbbenek, hogy most ebben a rohanó világban nem könnyű tininek lenni, de talán a szülők dolga és felelőssége sem egyszerű feladat.

"Világéletemben ők ketten voltak számomra a példaképek. Mindent, ami jó volt bennem, nekik köszönhettem. Mamuskától zenét, mértéktartást és önbizalmat tanultam. Ha apám hallgatása és anyám üres locsogása az idegeimre ment, nagyanyámnál mindig megértő fülekre találtam. Nagyapámtól a szavak, a könyvek és a gondolatok szeretetét kaptam. Úgy éreztem, ő a világ összes tudását birtokolja, és ha csak néhány szót váltok vele, máris okosabb leszek."
54.o.

Luna iertării la bibliotecă


Perioada iertării va dura timp de o lună la Biblioteca Judeţeană “ Kájoni János”!
În perioada 23 aprilie -21 mai 2012 biblioteca nu va percepe taxă de întârziere pentru cititorii care au întârziat cu restituirea documentelor împrumutate, în cazul în care aduc la oricare secţie de împrumut cel puţin 3 cutii de carton, potrivite pentru împachetarea cărţilor.
Program cu publicul: luni-vineri, între orele 9.00-17.00.

Megbocsátás Hónapja

Április 23-ától kezdetét veszi a könyvtárban a Megbocsátás Hónapja.
Egy hónapig tart idén a megbocsátás időszaka a Kájoni János Megyei Könyvtárban!
A 2012 április 23-tól május 21-ig tartó időszakban elengedi a könyvtár a késedelmi díjat a kikölcsönzött dokumentumok visszaszolgáltatásával megkésett olvasóknak, minimum 3 darab, könyvek csomagolására alkalmas kartondoboz fejében. A dobozok leadhatók a könyvtár közönségszolgálati részlegein.
Nyitva tartás: hétfő-péntek, 9.00-17.00 óra.

Könyvtári napok 2012. április 23 - 27.

 Kájoni János Megyei Könyvtár programsorozata

    A Kájoni János Megyei Könyvtárban  április 23 -27. között ismét megszervezik az immár  hagyománnyá vált  Könyvtári Napok programsorozatát.
Április 23-án – a Könyv és szerzői jogok világnapján – kezdődő Könyvtári Napok keretében minden korosztály és érdeklődési kör számára igyekeznek vonzó rendezvényeket, tartalmas kikapcsolódást nyújtani. Változatos könyvtári foglalkozásokkal minden érdeklődőt szeretettel várnak a könyvtárosok.
A Könyvtári Napok programjainak helyszíne a Kájoni János Megyei Könyvtár, a Városháza épületében működő részlegek (központi bejárat, földszint). A meghirdetett csoportos foglalkozásokra előzetesen bejelentkezett iskolai és óvodai csoportokat fogadnak.

Programok:
Április 23-án, hétfőn Könyvek világa címmel - a Könyv napja alkalmából - könyvekkel, könyvtárral kapcsolatos kisfilmek vetítése és könyvajánló kisiskolásoknak 10 órától.
Április 24-25-én,  kedden és szerdán 10-16 óra között Kézműves foglalkozásokra várnak  mindenkit, felnőtteket és gyerekeket a Városháza épületének földszintjén, ahol  ügyeskezű   könyvtárosok irányításával sajátíthatják el a gyöngyfűzés, a szalvétatechnika és a fonalgrafika alapjait.
Április 25-én, szerdán délelőtt 9 órától csoportos könyvtári foglalkozásokra, rendhagyó órákra   kerül sor: 
Képzeletbeli séta a régi Csíkszeredában - játékos várostörténeti és könyvtárhasználati foglalkozás a művészeti részlegen, a József Attila Általános Iskola VI. osztályos csoportjának  részvételével.
Erdélyi Gazda - erdélyi és székelyföldi agrártörténeti kiadványok bemutatása rendhagyó könyvtári óra keretében a dokumentációs részlegen.
Április 26-án dálután 13 órától Kájoni János életművének időszerűsége címmel a könyvtár névadójára, Kájoni Jánosra emlékeznek,  halálának 325. évfordulóján. Rendhagyó könyvtári óra  keretében,  "virtuális kiállítás" megtekintésével ismerhetik meg a középiskolás csoportok a tudós 17. századi ferences szerzetes sokoldalú munkásságát.
Április 27-én, pénteken 10 órától a legkisebbeknek bábelőadással kedveskednek a könyvtárosok,   a  Plüm-plüm és a sárkány című bábjátékot mutatja be a könyvtár Fakalinka nevű bábcsoportja.

2012. április 17., kedd

Gyöngyfűző tanfolyan a könyvtárban


Gyöngyfűző tanfolyamot szerveznek felnőttek számára a Kájoni János Megyei Könyvtárban,
2012. május 3 - június 28. között.
A képzés résztvevői a nyolc héten át tartó foglalkozásokon elsajátíthatják a modern gyöngyfűzés alapjait.
Oktató: Berényi Zsófia
Helyszín: Kájoni János Megyei Könyvtár -Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának épülete,
(földszint, központi bejárat).
Időpont: Hetente egy alkalommal, csütörtökön délután, 17.30 – 20.30 óra között.

A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a 0266 371790 telefonszámon, vagy személyesen Berényi Zsófiánál, a könyvtár műszaki részlegén, a Szakszervezetek Művelődési Háza 2. emeletén

2012. április 16., hétfő

Monoki István díj Orsi néninek

2012-ben az EMKE a Monoki István díjat Kosz Orsolya nyugalmazott könyvtárosnak ítélte, a Hargita Megyei Könyvtár szolgálatában végzett több évtizedes szakmai tevékenységéért, kitartó rendszerező és katalógusépítő munkájáért. Méltatta Kopacz Katalin-Mária, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke. Az eseményről a székelyhon  is írt.


Kosz Orsolya laudációja

Fáy András szavai szerint: „...könyvtár őrének lenni... igen is díszes hivatal”. Ennek a díszes hivatalnak a betöltése jutott osztályrészéül Kosz Orsolya nyugalmazott könyvtárosnak.
A Hargita Megyei Könyvtár szolgálatában több mint két évtizedet töltött, megélt békés és viharos időket egyaránt, könyvtárátszervezéseket, fenntartóváltásokat, de mindettől függetlenül Orsolya tette, amit kell. Kezdetben az olvasószolgálatban tevékenykedett, feladata volt az olvasásnépszerűsítés, író – olvasó találkozók szervezése, könyvismertetők tartása. Kitartóan, odaadással végezte munkáját, ajánlott értékes olvasmányt, nevelt, segített, tájékoztatott. Úgy érzem Herschel szavai nagyon találóak a mindenki „Orsi nénijére” : „Ha imádkoznom kellene oly hajlamért, mely megállhatná helyét az élet minden helyzetében és boldogság és derű forrása lehetne számomra az életen át, pajzs annak bajai ellen, bármennyi balsiker érne is és bárhogy nézne is le a világ, az olvasás iránti hajlamot választanám. Add meg egy embernek ezt az ízlést és kielégítésének lehetőségeit, és aligha fogsz célt téveszteni az ember boldoggá tételében...” Igen, az olvasás iránti hajlamot plántálta el a könyvtárlátogatókban, az olvasói ízlést csiszolgatta, talán nem is mindig tudatosítva, hogy az emberiség boldogabbá tételéhez járul hozzá.
Olvasószolgálati munkája mellett módszertani feladatokat is ellátott, a községi könyvtárak dolgozóit szakmai tanácsokkal látta el, segített könyvállományuk elrendezésében. Leginkább mégis kitartó és szakszerű katalógusépítő, rendszerező munkáját szeretném kiemelni. Munkája nem volt látványos, publikus, mint a kis szorgos hangya nap mind nap tett, cselekedett, az olvasásért, az olvasókért, segítséget nyújtva a keresett olvasmányok fellelésében, könyvek visszakeresésében.
“Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk…. Ember vagy, tehát ember módra és az emberek között kell élned. Ember módra élsz, ha igazságosan élsz... Ha megkísérelsz – feltűnés és hiú szerep nélkül – segíteni az embereknek… Ennyi az élet értéke.”- írta Márai Sándor. Ezt vallotta, vallja Kosz Orsolya is, ezt bizonyította munkásságával, életpéldájával.
Orsolyával közvetlen kollegák is voltunk, míg nyugdíjba nem vonult, sőt nyugdíjas évei után is visszajárt, mint bedolgozó, a gyermekkönyvtár katalógusát fejlesztette, rendezgette. Mint kezdő könyvtárosnak egyengette lépteimet, tanítgatott a feldolgozó munka fortélyaira.
Orsolyának köszönhetem, hogy felelőtlen, dolgokon könnyen átlépő kezdőből felelősségteljes emberré váltam. Az ő példája volt az, ami megragadott, elgondolkodtatott és szemléletváltásra ösztönzött.
Kedves Orsolya! Köszönettel tartózunk neked, köszönjük, hogy vállvetve együtt munkálkodhattunk és eredményeket mutathattunk fel, hogy emberibb arculata lett a könyvtárnak és ebben megvolt a te szereped. Köszönjük, hogy mindig becsületesen, a törvény szellemében szolgáltad az intézményt, köszönjük, hogy pontos szép munkát végeztél, köszönjük, hogy minden részletre kiterjedt a figyelmed, köszönjük, hogy mindig helyt álltál és tudásod legjavát adtad, egyszóval mindent köszönünk. Weöres Sándor mondotta: “Csinálj bármit, mindig az számít, hogy hogyan csinálod”. Hát ezt köszönjük most meg neked, hogy bármit tettél, azt lelkiismeretesen tetted és meggyőződésből, hogy életed szolgálat volt, a köz szolgálata csendben, szerényen, alázattal, kitartással.


2012. április 14., szombat

Școala altfel

Cinci zile la rând biblioteca noastră a fost vizitată de grupe de copii organizate, care au participat la diferite  evenimente oferite de bibliotecari. Paleta evenimentelor a fost largă, datorită și faptului că grupele care ne-au vizitat au fost foarte diverse, de la copii de grădiniță, care încă nu au descoperit tainele scrisului şi cititului, până la elevii de clasa a XI-a. Vizitatorii şi-au manifestat interesul pentru cele descoperite în bibliotecă, pentru mulţi dintre ei fiind prima dată când au trecut pragul unei biblioteci.
Săptămîna a debutat cu Ziua internațională a cărții pentru copii și tineret. Cu ocazia aceasta oaspeții noștri au fost două grupe de preșcolari din Grădinițele Cimbora și Kisherceg. Au vizitat secțiile bibliotecii, după care bibliotecarele le-au citit o poveste, au vorbit cu ei despre cărți, despre importața cititului și copilașii au desenat o secvență din povestea auzită.
Ziua a doua a fost și ziua cea mai aglomerată. Câteodată erau simultan mai multe grupe în secțiile bibliotecii. Unii au făcut un tur ghidat al bibliotecii, iar alții au fost participanții unui concurs de utilizare a cărților și a bibliotecii. Întrebările au fost alcătuite de bibliotecari și toți participanții au primit diplome.
Marți și miercuri două grupe de preșcolari au vizionat un spectacol intitulat ”Plüm Plüm és a sárkány”, susținut de bibliotecarele bibliotecii județene, care alcătuiesc trupa de teatru de păpuși a bibliotecii.

Unii dintre liceenii care ne-au vizitat au concurat pe grupe în tematica istoriei și culturii locale și au vizitat toate secțiile bibliotecii., iar alții au completat teste de cunoștințe generale și de cunoștințe legate de utilizarea bibliotecii. Clasa a șaptea de la Școala  Generală Petőfi Sándor a ținut o sesiune recapitulativă din domeniul Culturii și civilizației din perioada renașterii.
Astfel 428 de elevi, din 15 de unități de învățământ din judeţ (6 grupe de grădiniță, și 14 clase din oraș și din localitățile Cârța, Ciceu și Sînsimion) au păşit pragul bibliotecii cu încredere şi au desfăşurat activităţi de cunoaştere, dezvoltare personală, activităţi de încurajare şi promovare a lecturii și le-au fost prezentate serviciile bibliotecii.


2012. április 12., csütörtök

Egy sikeres hét, sikeres utolsó napjaPéntek délelőtt 10 órára vártuk a Cimbora Napköziotthon román csoportos gyerekeinek
18 fős hadát. Felkészültünk most is, mint ahogyan tettük ezt egész  héten, hisz a könyvtáros számára bizony kihívást jelent olyan apróságok fogadása akiknek ez lehet az a meghatározó pillanat, az a mindent eldöntő élmény, ami miatt talán a későbbiek során is visszatérnek, és értő olvasói, állandó felhasználói lesznek könyvtárunknak.
            Nemsokára már kalauzoljuk is őket a könyvek, a mesék birodalmában, ámuló arcok köszönnek vissza ránk a temérdek könyv láttán. Nagy érdeklődéssel, csendben hallgatják a könyvtárosnő által felolvasott mesét, öröm volt látni a sok kiváncsi tekintetet, észrevenni azt a nyitottságot amivel  követik, és megválaszolják kérdéseinket, hogy miért is tetszett nekik a hallott mese. És öröm volt látni a rajzpapíron életre kelt varázslatos mesevilágot a két hőssel, a hangyával és a galambbal s ahogyan a rajzok egyre gazdagabbak lettek színvilágban, úgy lettek a gyerekek és mi könytárosok is vidámabbak, színesebbek, élményekkel telítettebbek, hogy igenis van haszna, küldetése munkánknak.
             Távozáskor jó volt hallani az igéretet miszerint máskor is eljönnek. Hát reméljük, hogy valóban így lesz, és máskor is lesznek nagy találkozások.